Munkedal Skog AB

Munkedals Skog AB ingår i samma koncern som skogsindustriföretaget Arctic Paper AB och har sitt säte i Munkedal. I verksamheten ingår Munkedals Herrgård samt ca 12.200 ha mark i Bohuslän och Dalsland som man äger och förvaltar. Ca 9500 ha av marken är produktiv skogsmark

Skogsproduktionen är en kärnverksamhet och vårt skogsbruk är certifierat enligt FSC® (FSC-C014930) och PEFC (PEFC/05-22-11), certifikatsnummer FSC: DNV-FM/COC-000170 och PEFC: 2014-SKM-PEFC-94.

Ca 8 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt för naturvårdsändamål. Större delen av denna areal lämnas orörd, medan en del areal brukas. I båda fall för att bevara eller utveckla de naturvärden som finns, eller för att skapa nya naturvärden i dessa skogar. En del av dessa områden är nyckelbiotoper.

Munkedal Skog AB:s strategi är att på lång sikt förädla och öka skogens värden. Både ekonomiska värden, sociala värden och naturvärden står i fokus vid planering av åtgärder i skogen.

Jakt och fiske är en del i verksamheten. Bolaget arrenderar ut jakt på större delen av sitt innehav samt förvaltar ett eget hjorthägn om ca 125 ha. Bolaget förvaltar över 100 sjöar och är även delägare i 12 st fiskevårdsområden, där lax- och öring fisket i Nedre Örekilsälven är en riktig pärla. I övriga fiskevatten utvecklas fisket succesivt.

Inom bolagets marker finns även gårdsarrenden, samt diverse sidoarrenden, samtliga för jordbruksverksamhet.

Markarrenden/nyttjanderätter förekommer också i mindre omfattning, såsom radio/telemaster, skidspår mm.

Hyresverksamheten vid bolaget består av uthyrning av ett fåtal torp och hus samt uthyrning av garage och förrådsutrymmen vid Munkedals Herrgård.

Bolaget förvaltar även jord & skog på extern fastighet om ca 950 ha

På Munkedals Herrgård bedriver bolaget hotell, restaurang samt konferensverksamhet för allmänheten. Mera information på www.munkedalsherrgard.se

Under 2019 har vi haft ett projekt inom ramen för skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). Projektet har omfattat ett skogsområde på 5,7 ha där vi gallrat med syftet att skapa ädellövskog. Vi har avverkat det mesta av granen. Vi har lämnat kvar döda träd. Stigar har hållits fria från ris. Skogsbrynen har sparats. Målet med projektet är bla att växt och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer